1. Toepasselijkheid

1.1 Jebbink Soeteman Advocaten B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen. Deze B.V. is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 90749340.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Jebbink Soeteman Advocaten B.V. worden gegeven, evenals op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Jebbink Soeteman Advocaten B.V.

1.4 De opdrachtgever c.q. cliënt verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door de B.V. Dit geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk wetboek wordt uitgesloten.

2.2 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.3 Jebbink Soeteman Advocaten B.V. zal bij het inschakelen van niet tot haar B.V. behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

3. Facturering

3.1 Facturering van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten vindt in principe maandelijks plaats, tenzij partijen anders overeenkomen of de aard en/of hoeveelheid van de verrichte werkzaamheden met zich meebrengt dat hiervan wordt afgeweken.

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken vindt facturering van de gewerkte uren plaats in overeenstemming met het uurtarief dat voor de betrokken personen in deze specifieke zaak door Jebbink Soeteman Advocaten B.V. wordt gehanteerd. Dit uurtarief kan jaarlijks per 1 januari door Jebbink Soeteman Advocaten B.V. worden aangepast. Dat is ook in lopende zaken mogelijk, mits deze langer dan drie maanden bij Jebbink Soeteman Advocaten B.V. in behandeling zijn. Jebbink Soeteman Advocaten B.V. zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt zoals (maar niet beperkt tot) koerierskosten, vertaalkosten en reiskosten, separaat aan de opdrachtgever in rekening kunnen brengen. Voor bepaalde typen werkzaamheden of wanneer werkzaamheden onder grote tijdsdruk moeten worden verricht, kunnen 50-100% hogere tarieven dan de gangbare tarieven in rekening worden gebracht. De opdrachtgever zal hierover zo mogelijk op voorhand in kennis worden gesteld.

3.3 Jebbink Soeteman Advocaten B.V. heeft het recht voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de cliënt een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Ook is Jebbink Soeteman Advocaten B.V. gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de cliënt in de betrokken of in andere zaken. Een eventueel restant van het voorschot wordt terugbetaald.

3.4 (Voormalig) gedetineerde opdrachtgevers en opdrachtgevers met een financiële draagkracht onder de grenzen die door de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. Dat houdt onder meer in dat de Raad voor Rechtsbijstand het recht op een toevoeging toetst aan het definitieve verzamelinkomen van de rechtszoekende in het peiljaar. Het peiljaar voor deze toetsing is twee jaar voorafgaand aan het moment waarop de Raad de last tot toevoeging heeft geregistreerd. De Raad voor Rechtsbijstand vraagt hiervoor de financiële gegevens van de opdrachtgever op bij de Belastingdienst.

Als het verzamelinkomen ten tijde van de aanvraag om toevoeging nog niet bekend is, neemt de Raad voor Rechtsbijstand een voorlopige beslissing. Als later uit het definitieve verzamelinkomen blijkt dat de financiële draagkracht van de opdrachtgever de toevoegingsgrens overschrijdt, kan de Raad voor Rechtsbijstand een nieuwe beslissing nemen en de verleende toevoeging alsnog intrekken. De opdrachtgever moet de kosten van de advocaat dan zelf betalen.

Bij een onherroepelijke veroordeling en indien zijn of haar draagkracht hoger is dan de inkomens- en vermogensgrens als bedoeld in de Wet op de Rechtsbijstand, moet een opdrachtgever aan wie ambtshalve een raadsman is toegewezen op basis van artikelen 39, 40 en 41 Sv, de kosten van rechtsbijstand zelf betalen. Dat betekent dat de door de Raad voor Rechtsbijstand betaalde kosten van een toegevoegde advocaat, na afloop van de strafzaak op de opdrachtgever kunnen worden verhaald, als blijkt dat diens financiële draagkracht de toevoegingsgrens overschrijdt.

3.5 Jebbink Soeteman Advocaten B.V. en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat in plaats van aanspraak te maken op een toevoeging, de opdrachtgever op betalende basis wordt bijgestaan. De opdrachtgever doet in dat geval afstand van zijn recht om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te worden bijgestaan. In dat geval zijn op de facturering de financiële voorwaarden als bedoeld in de artikelen 3.1 tot en met 3.3 en 3.8 tot en met 3.10 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3.6 Wanneer werkzaamheden worden verricht op basis van gefinancierde rechtsbijstand factureert Jebbink Soeteman Advocaten B.V. de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen of opgelegde eigen bijdrage(n) aan de opdrachtgever.

3.7 Als de opdrachtgever op basis van gefinancierde rechtsbijstand wordt bijgestaan worden werkzaamheden slechts verricht nadat de opdrachtgever de eigen bijdrage heeft voldaan.

3.8 Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken.

3.9 Bij niet tijdige en/of volledige betaling van een declaratie is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente dan wel, indien van toepassing, de wettelijke handelsrente, evenals buitengerechtelijke (incasso)kosten. Deze bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening bij de opdrachtgever met een minimum van € 40, tenzij het een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft. In dat geval worden de tarieven in rekening gebracht volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK), voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de cliënt wordt voldaan.

3.10 Bij niet tijdige en/of volledige betaling van een declaratie, waaronder een declaratie van een voorschot of een eigen bijdrage, is Jebbink Soeteman Advocaten B.V. gerechtigd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten totdat de betalingsverplichtingen volledig zijn voldaan, of te beëindigen. Jebbink Soeteman Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor schade die daarvan het gevolg is of zal zijn.

4. Beëindiging

Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. De opdrachtgever dient bij een opzegging ten minste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht evenals na de opzegging verrichte werkzaamheden en kosten die redelijkerwijs door opdrachtgever moeten worden gedragen.

5. Derdengelden

Derdengelden zijn gelden die de Stichting Beheer Derdengelden Jebbink Soeteman Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever van Jebbink Soeteman Advocaten B.V. ontvangt op haar bankrekening (IBAN NL37ABNA0572399901).

6. Geschillen

Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Jebbink Soeteman Advocaten B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.