1. Toepasselijkheid

1.1 Jebbink Soeteman advocaten is een maatschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen. Deze maatschap is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 34330606.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Jebbink Soeteman advocaten worden gegeven, alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Jebbink Soeteman advocaten.

1.4 De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Met uitzondering van incassogeschillen is de Klachten- en geschillenregeling advocatuur van toepassing op de werkzaamheden van Jebbink Soeteman advocaten.

 

2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door de maatschap. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.3 Jebbink Soeteman advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar maatschap behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 

3. Facturering

3.1 Facturering van de verrichte werkzaamheden vindt maandelijks plaats, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of de aard en/of hoeveelheid van de verrichte werkzaamheden met zich meebrengt dat hiervan wordt afgeweken.

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken vindt facturering plaats in overeenstemming met het uurtarief voor de betrokken personen bij Jebbink Soeteman advocaten geldt, te vermeerderen met 6% kantoorkosten (onder meer telefoon-, fax- en portokosten). Dit uurtarief en de voornoemde kantoorkosten kunnen periodiek door Jebbink Soeteman advocaten worden aangepast. Jebbink Soeteman advocaten zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt zoals (maar niet beperkt tot) koerierskosten, vertaalkosten en reiskosten, separaat aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor bepaalde typen werkzaamheden of wanneer werkzaamheden onder grote tijdsdruk moeten worden verricht, kunnen 50-100% hogere tarieven dan de gangbare tarieven in rekening worden gebracht. De opdrachtgever zal hierover zo mogelijk op voorhand in kennis worden gesteld.

3.3 Werkzaamheden worden slechts verricht na het betalen van een depot.

3.4 (Voormalig) gedetineerde opdrachtgevers en opdrachtgevers met een financiële draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. Jebbink Soeteman advocaten en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat in afwijking hiervan de opdrachtgever op betalende basis wordt bijgestaan. De opdrachtgever doet in dat geval afstand van zijn recht om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te worden bijgestaan. In dat geval zijn deze financiële voorwaarden van toepassing.

3.5 Wanneer werkzaamheden worden verricht op basis van gefinancierde rechtsbijstand betaalt de opdrachtgever een depot ter hoogte van de eventueel door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage. Indien die hoogte nog niet door de Raad voor Rechtsbijstand is bepaald bedraagt deze € 750,-. Op de eigen bijdrage zijn de onderhavige financiële voorwaarden van toepassing.

3.6 Betaling door de opdrachtgever dient, behoudens andersluidende afspraken, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het door de opdrachtgever betaalde depot wordt uitsluitend verrekend met de laatste factuur in verband met de verstrekte opdracht.

3.7 Het depot wordt, behoudens andersluidende afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse facturen. Verrekening vindt plaats met het saldo van de einddeclaratie na voltooiing of beëindiging van de werkzaamheden. Een eventueel restant van het depot wordt geretourneerd. Wanneer tussentijdse declaraties niet tijdig en volledig worden voldaan, kan het depot wel worden verrekend en schort de voor de opdrachtgever werkzame advocaat zijn/haar werkzaamheden op totdat opnieuw een voorschot is betaald. Openstaande declaraties kunnen eveneens worden verrekend met eventuele gelden die de advocaat voor de cliënt in depot houdt, voorzover die gelden zonder belemmering aan de cliënt zouden kunnen worden uitbetaald, onverminderd de in de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten gegeven voorschriften.

3.8 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke rente verschuldigd.

3.9 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 50.

3.10 Indien een declaratie of depot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is Jebbink Soeteman advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de betalingsverplichtingen volledig zijn voldaan. Jebbink Soeteman advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 

4. Beëindiging

Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. De opdrachtgever dient bij een opzegging tenminste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht alsmede na de opzegging verrichte werkzaamheden en kosten die redelijkerwijs door opdrachtgever moeten worden gedragen.

 

5. Derdengelden

Derdengelden zijn gelden die de Stichting Derdengelden Jebbink Soeteman advocaten ten behoeve van de opdrachtgever van Jebbink Soeteman advocaten ontvangt op derdengeldenrekening (ABN Amro te Amsterdam, rekeningnummer 57.23.99.901).

 

6. Geschillen

Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Jebbink Soeteman advocaten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Jebbink Soeteman advocaten om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie – bij afwezigheid van deze bepaling – bevoegdheid zou toekomen.